Текстове на Мария Каро, Бети Файон и Мария Добревска.

Общи правила и условия

за използването на...

за използването на интернет Сайта на Shadowstreetsea – www.shadowstreetsea.net

Настоящите общи условия уреждат отношенията между Shadowstreetsea и потребителите на неговия интернет сайт.

При използване на този интернет сайт и предлаганите от него услуги (предоставяне на информация и получаване на Бюлетин Shadowstreetsea) потребителите и собственикът й се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и всички други условия, налични в действащото законодателство на Република България, в законодателството на ЕС и в международното законодателство, дори и те да не са упоменати в настоящите Общи условия.

I. Основни положения:

Координатите за връзка с Shadowstreetsea са:

електронна поща betti.fayon@abv.bg

II. Използвани термини:

1. Този интернет уеб сайт, www.shadowstreetsea.net, се нарича тук по-долу за краткост Сайт.

2. Потребител се нарича всяко физическо или юридическо лице, което (а) влиза в Сайта на Shadowstreetsea, (б) записва се чрез Сайта за Бюлетин Shadowstreetsea, предлаган от Shadowstreetsea. С действията си по точка (б) Потребителят попада под защитата на Закон за защита на потребителя.

3. Бюлетин Shadowstreetsea е информационен инструмент, с който Shadowstreetsea уведомява относно своята дейност онези Потребители, които изрично са се записали в списъка за получатели на Бюлетина чрез попълване на формуляр на Сайта. Бюлетин Shadowstreetsea съдържа текстови и визуални съдържания, свързани с: (в) издателски събития; (г) други дейности, свързани с дейността на Shadowstreetsea, вкл. промени в тези Общи условия за използване на Сайтът.

4. Общи условия е настоящият документ, който е „електронен документ” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

5. Обработка на лични данни е всяко действие по отношение на личните данни (събиране, записване, организиране, съхраняване, промяна, консултиране, употреба, предоставяне, заличаване и др.), които Потребителят е предоставил сам, по своя воля чрез формуляра за записване в списъка от получатели на Бюлетин Shadowstreetsea чрез този Сайт.

6. Съдържание на Сайта е всеки материал, бил той текст, изображение, аудио, видео, цифрови данни и др., който Shadowstreetsea разполага на Сайта, за да бъде той достъпен онлайн за всички потребители.

III. Предмет

1. С тези Общи условия се уреждат условията и редът за (а) използване Съдържанието на този Сайт;  (б) записване за и изпращане на Бюлетин Shadowstreetsea от Shadowstreetsea чрез формуляра на този Сайт.

2. Общите условия отразяват и се подчиняват на всички актуални законови разпоредби в Република България и законовите актове на Европейския съюз в сила към датата на взаимодействие между Shadowstreetsea като собственик на Сайта и всеки Потребител на Сайта, бил той физическо или юридическо лице.

3. При промени в Общите условия, Shadowstreetsea се задължава да уведоми Потребителя, като публикува на Сайта, тук, променения им текст.

4. Със самото ползване на Сайта Потребителят приема тези Общи условия.

IV. Права и задължения във връзка със Закона за авторското право и сродните му права

1. Съдържанието на Сайта, както и на изпращания след записване чрез него Бюлетин Shadowstreetsea  е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и е притежание на Shadowstreetsea и/или изрично посочените с имената си на Сайта автори на части от съдържанието.

2. Забранява се Потребителят да използва за комерсиални цели или за лично облагодетелстване в материален и невещен смисъл част от или цялото съдържание на Сайта, както и част от или цялото съдържание на Бюлетин Shadowstreetsea,  без изричното писмено разрешение на Shadowstreetsea. Всяко използване на съдържание от Сайта от подобен характер и без предварително писмено съгласие на Shadowstreetsea ще се преследва по предвидения от закона ред.

3. Разрешава се на Потребителя използването за некомерсиални цели и/или в полза на собственика на Сайта – напр. за рецензиране или цитиране на книги, за цитиране в допустимия от ЗАСП обем в рамките на авторски текст и пр. – на части от съдържанието на Сайта (или на Бюлетин Shadowstreetsea) с изрично поставяне на следния кредит: © уеб пространство на Мария Добревска, www.Shadowstreetsea.net, последвано от дата на посещение на Сайта и името на автора на материала от Сайта, в случай, че такова е посочено на Сайта.

V. Права и задължения относно използването на Сайта:

1. Записването в списъка за получаване на Бюлетин Shadowstreetsea става чрез попълване на формуляр, като се изисква единствено валиден електронен адрес за получаване на Бюлетина Shadowstreetsea.

2. Shadowstreetsea не носи отговорност за не получаване на Бюлетин Shadowstreetsea, за който Потребителят се е записал чрез формуляра на този Сайт вследствие на:

(а) некоректно предоставен електронен адрес на Потребителя;

(б) филтри за СПАМ и др. в електронната поща на Потребителя, които възпрепятстват получаването на Бюлетин Shadowstreetsea

VI. Права и задължения относно личните данни:

1. Личните данни, чрез които Потребителят се задължава да обозначи себе си за да ползва Бюлетина на този Сайт, са посочените в V.1, 2 в тези Общи условия.

2. При боравенето с личните данни на Потребителя Shadowstreetsea се задължава да следва строга политика за защита на личните данни в съответствие със законовите разпоредби в сила в Република България, както и в съответствие с актуалните изисквания на законодателството на Европейския съюз.

3. Потребителят се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и използвани от представител(и) на Shadowstreetsea за:

(а)  информационни и рекламни цели само относно продуктите на Shadowstreetsea  – единствено в случай, че Потребителят е предоставил своя електронен адрес за получаване на Бюлетин Shadowstreetsea.

4. Предоставените от Потребителя лични данни НЕ се предоставят на трети лица за рекламни цели.

5. Shadowstreetsea се задължава да се отнася грижливо към обработването и съхраняването на личните данни на Потребителя в строго спазване на всички изисквания на законодателството на Република България и на ЕС.

6. Потребителят приема, че в съответствие с чл. 34а, ал.1 т.3, от Закона за защита на личните данни последните могат да бъдат разкрити на трети лица единствено по силата на изискванията на законодателството на Република България.

VII. Допълнителни разпоредби за права и задължения

1. Относно предлаганите и представяни на този Сайт съдържания: Shadowstreetsea не носи отговорност за информацията, съдържаща се в онези интернет страници, към които този Сайт предлага линкове, както и за политиката на поверителност и/или сигурността и кредибилността на тези интернет страници.

2. Относно поведението на Потребителя: Потребителят се съгласява да не използва този Сайт и наличните за попълване в него формуляри, за да: а) изпраща съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, вулгарно, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на друг юридически субект или неприемливо от гледна точка на расови, етнически, политически или други причини; б) причинява вреда по какъвто и да е начин ; в) заблуждава относно самоличността си; г) да изпраща съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения; което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост; д) да изпраща рекламни материали, junk mail и др. подобни; е) да изпраща материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да разстройват функционирането на компютърен софтуеър и съдържание; ж) да нарушава преднамерено или непреднамерено национални или международни закони чрез използване на Сайта.

3. Относно версията на тези Общи условия: валидна и с обвързваща пред закона сила е онази версия на тези Общи условия, която е била налична на Сайта в момента на изпращане на поръчка от страна на Потребителя или в момента на неговото доброволно вписване чрез посочване на електронен адрес в списъка получатели на Бюлетин Shadowstreetsea.

4. Относно приложимото право: за всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове, които Shadowstreetsea и Потребител не могат да разрешат по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите Общи условия са в сила от датата и часа на публикуването им на Сайта на Shadowstreetsea